บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

         ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย นวัติกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการสนับสนุนการเรียนรู้ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย บรรณสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป  ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร ได้ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกัน ณ บริเวณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสวันที่ 9 ธันวาคม 2546 สหประชาชาติ (UN) จึงประกาศให้วันที่ ของทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2554 ประเทศไทย ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีที่อนุสัญยากำหนดและสร้างความร่วมมือกับสังคมโลกในการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาจนถึงทุกวันนี้

ภาพถ่ายโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

Leave a Reply