Legal Affairs Division

Sukhothaithammathirat Open University

STOU URGENT ANNOUCEMENT

DUE TO COVID-19

International Anti-Corruption Day 2019
December 9th, 2019

WELCOME

ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
กองกฎหมาย

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Vision : วิสัยทัศน์

กองกฎหมายเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานทางด้านกฎหมาย ส่งเสริมให้บุคลากรรักษาวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพบน พื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อพัฒนางานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก ซึ่งมีกิจกรรมหลักจำนวน 4 กิจกรรมหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้รับบริการ ตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ดังนี้

              1. สนับสนุนงานทางด้านกฎหมาย ส่งเสริมให้บุคลากรรักษา                วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของความถูกต้อง                    และเป็นธรรม
              2. สนับสนุนและพัฒนางานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
              3. สนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ ระเบียบ                    ประกาศ ข้อบังคับ ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
              4. สนับสนุนและอำนวยการทางด้านกฎหมาย           

Mission : พันธกิจ

1.พัฒนาและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย สอดรับกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

             2. ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ                       ปฏิบัติตามกฎหมายให้กับหน่วยงานและบุคลากรของ                         มหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายใต้                 ความยุติธรรมและความถูกต้อง

             3. ประสานความร่วมมือทางด้านกฎหมายทั้งกับหน่วยงาน                   ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

             4. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย รักษาวินัยและ                   จรรยาบรรณและธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล

Contact Us

Address

Telephone & Fax

Email

Google Map

กองกฎหมาย
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
11120

งานธุรการ 02-504-7139
งานบริหารทั่วไป 02-504-7140
งานนิติการ 02-504-7200
งานวินัย 02-504-7197
งานอุทธรณ์ 02-504-7145
งานคดี 02-504-7196
งานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย 02-504-7180

ทรสาร 02-503-4124

LAD-STOU@stou.ac.th