Legal Affairs Division

Sukhothai Thammathirat Open University

1. สมัครด้วยตนเอง ณ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารวิชาการ 2 ชั้น 6 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

2. สมัครออนไลน์
ส่งใบสมัคร (ไฟล์ PDF) ไปยัง E-mail : kunlathida.kat@stou.ac.th ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น.

WELCOME

ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
กองกฎหมาย

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Vision : วิสัยทัศน์

กองกฎหมายเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานทางด้านกฎหมาย ส่งเสริมให้บุคลากรรักษาวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพบน พื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อพัฒนางานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก ซึ่งมีกิจกรรมหลักจำนวน 4 กิจกรรมหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มผู้รับบริการ ตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ดังนี้

              1. สนับสนุนงานทางด้านกฎหมาย ส่งเสริมให้บุคลากร
              รักษาวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของความ
              ถูกต้องและเป็นธรรม
              2. สนับสนุนและพัฒนางานด้านกฎหมายให้มี
              ประสิทธิภาพ
              3. สนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
              ระเบียบ  ประกาศ ข้อบังคับ ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
              4. สนับสนุนและอำนวยการทางด้านกฎหมาย           

Mission : พันธกิจ

1.พัฒนาและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
คำสั่งของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย สอดรับกับบริบท
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

              2. ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
              การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับหน่วยงานและบุคลากร
              ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาและประชาชน
              ทั่วไป ภายใต้ความยุติธรรมและความถูกต้อง

              3. ประสานความร่วมมือทางด้านกฎหมายทั้งกับ
              หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

              4. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย รักษาวินัย
              และจรรยาบรรณและธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล

Contact Us

Address

Telephone & Fax

Email

Google Map

กองกฎหมาย
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
11120

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย 02-504-7040
งานธุรการ
 02-504-7139
งานบริหารทั่วไป 02-504-7189
งานนิติการ 02-504-7180
งานวินัย 02-504-7200
งานอุทธรณ์ 02-504-7145
งานคดี 02-504-7196

ทรสาร 02-503-4124

LAD-STOU@stou.ac.th