คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563​

(Committee of Integrity and Transpancy Assessment of Sukhothaithammathirat Open University 2020)

นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ดร.ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ

นางลดาวัลย์ ทิพย์เสนา

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวรัตนา ยังศิริ

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองกลาง

นายเพิ่ม อินเบ้า

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นายพรศักดิ์ จันทร์ศรีนาค

กรรมการและเลขานุการ

นายนราศักดิ์ จงคูณกลาง

นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกมลวรรณ เกตุเวช

นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกุลธิดา กะถาไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563

การดำเนินงาน : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 2614 - 2614/1)

กิจกรรม : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

ผลการประเมิน : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562