นายพรศักดิ์ จันทร์ศรีนาค

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

โทร 02-504-7200

นายณรงค์ ศรไพบูลย์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัย

โทร 02-504-7197

นายนราศักดิ์ จงคูณกลาง

นิติกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย

โทร 02-504-7180

นายแสนศักดิ์ดา สุนันต์

นิติกรปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณ

โทร 02-504-7145

นายปองภพ ยงทวี

นิติกรปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคดี

โทร 02-504-7196

นางนัยนา พรายแก้ว

พนักงานธุรการ

สังกัด งานบริหารทั่วไป

โทร 02-504-7139

นางสาวกมลวรรณ เกตุเวช

นิติกรปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

โทร 02-504-7140

นางสาวกุลธิดา กะถาไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด งานบริหารทั่วไป

โทร 02-504-7139