บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

         ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย นวัติกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการสนับสนุนการเรียนรู้ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย บรรณสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป  ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร ได้ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกัน ณ บริเวณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสวันที่ 9 ธันวาคม…

Continue Reading