โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการอบรมเรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ"

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้น
การออกแบบและการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันทุจริตเชิงรุก ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด เพื่อนำไปใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ

จากความสำคัญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตระหนักและให้ความสำคัญ จึงได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินผล ITA ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได้ 92.11 คะแนน ระดับ A แต่เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำลังเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งรับทราบข้อมูลที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประเมินในปีที่ผ่าน ๆ มา สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ร่วมกับ
กองกฎหมาย จึงได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย เรื่อง
“การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”
เพื่อให้บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อันจะสามารถช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น

โดยได้จัดกิจกรรมในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป เป็นผู้กล่าวเปิดงาน รวมทั้งได้รับเกียรติจากนายเทอดธรรม สังขพันธานนท์ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ และนางสาวรุ่งรัตน์ อรัญญิก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จากสำนักงาน ป.ป.ช.  มาเป็นวิทยากร
และในช่วงเปิดการอบรม รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกภาคส่วน ปฏิบัติราชการบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามค่านิยมที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 4 ประการคือ
             S    Synergy                        ร่วมแรงร่วมใจ
             T    Transparency                ใฝ่คุณธรรม
             O   Originality                    นำสิ่งใหม่
             U   Ubiquitous Learning     เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นแนวทางที่บุคลากรควรต้องปฏิบัติ เพราะสามารถแสดงให้เห็นถึงสุจริตใจในการปฏิบัติงาน โดยคาดหมายให้บุคลากรทุกท่านพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของตนให้ดียิ่งขึ้น และช่วยกันลดความเสี่ยงหรือลดปัญหาทุจริตในการปฏิบัติให้หมดสิ้นไป

เอกสารประกอบการอบรม

Leave a Reply