บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

         ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย นวัติกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและการสนับสนุนการเรียนรู้ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย บรรณสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป  ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร ได้ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกัน ณ บริเวณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสวันที่ 9 ธันวาคม…

Continue Reading บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

International Anti-Corruption Day 2019

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย : เดินหน้า "ล่าโกง"International Anti-Corruption Day 2019                 ด้วย วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 183…

Continue Reading International Anti-Corruption Day 2019