ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ITA 2564

สืบเนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกองกฎหมายในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอยู่ในระดับ
ที่สูงขึ้น จึงได้มีการจัดประชุม
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประสานของหน่วยงานภายในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ประสานงานสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินในปีปัจจุบัน ไปเผยแพร่และทำความเข้าใจร่วมกับผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานของตนเองได้ 

โดยการประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ITA 2564) ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2605-2605/1 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป เข้าร่วมในการชี้แจงให้แก่ผู้ประสานงานด้วย

เอกสารประกอบการประชุม

Leave a Reply